PRIMARIA COMUNEI MAIA

Judetul Ialomita

ANGAJARI >

» Inapoi

A N U N Ţ

 

            Primăria comunei Maia, judeţul Ialomiţa cu sediul în comuna Maia, str. Primăriei nr. 68, judeţul Ialomiţa telefon/ fax 0243282163/0243282167, site - www.primariamaia.ro , organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului roluri, pe durată nedeterminată.

1.      Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

2.      Condiţii de desfăşurare a concursului:

2.1.  Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

2.2.  Data, ora şi locul organizării probei scrise:17.01.2012,ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Maia, judeţul Ialomiţa

2.3.  Data, ora şi locul organizării interviului: 18.01.2012, ora 12,oo la sediul Primăriei comunei Maia, judeţul Ialomiţa.

3.      Condiţii de participare la concurs:

3.1.  Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

3.2.  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferent funcţiei publice:

3.2.1.      Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

3.2.2.      Vechime minimă în specialitatea studiilor - 6 luni;

3.2.3.      Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.

4.      Dosarul de concurs va fi depus la Secretariatul comisiei de concurs de la sediul Primăriei comunei Maia, judeţul Ialomiţa şi va cuprinde următoarele:

a)      formularul de înscriere(se obţine de la secretariat)

b)      copia actului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)      copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e)      cazier judiciar;

f)        adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)      declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate

            Bibliografia  de concurs poate fi consultată la sediul primăriei şi pe site-ul www.primariamaia.ro.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei comunei Maia, judeţul Ialomiţa( secretariat) sau la telefon 0243/282163.

 

P R I M A R,

NICULAE COSTEL